Pogrebne usluge

CENOVNIK POGREBNIH USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA POSLOVNI CENTAR ZEMUN 2024

 

1

Naknada za jedno grobno mesto (solo)

1.920,00

 

 

2

Naknada za jedno grobno mesto (solo grobnica)

2.250,00

 

 

3

Naknada za duplo grobno mesto (dupleks)

3.130,00   

 

 

4

Naknada za duplo grobno mesto (dupleks grobnica)

3.320,00   

 

 

5

Naknada za porodičnu grobnicu-kosturnicu

4.680,00   

 

 

II

SAHRANJIVANJE I EKSHUMACIJA

   

 

1

Sahranjivanje u solo/dupleks grobnicu

16.990,00   

 

 

2

Sahranjivanje u solo/duplo grobno mesto prvo kopanje

23.160,00   

 

 

3

Sahranjivanje u solo/duplo grobno mesto drugo kopanje

20.220,00

 

 

4

Sahranjivanje u porodičnu grobnicu

18.360,00   

 

 

5

Sahranjivanje u porodičnu grobnicu ulaz sa strane

23.400,00   

 

 

6

Smeštaj urne u grobnicu

 

8.880,00   

 

 

7

Smeštaj urne u grobno mesto

 

11.720,00   

 

 

8

Podizanje i vraćanje poklopne ploče nad-grobnog spomenika prilikom sahrane

4.350,00   

 

 

9

Razbijanje košuljice prilikom sahrane

3.480,00   

 

 

10

Razbijanje opsega prilikom sahrane

5.230,00   

 

 

11

Razbijanje beton.izlivene ploče pril.sahrane

6.960,00   

 

 

12

Merenje dubine za sahranu bez ploče

1580,00   

 

 

13

Merenje dubine za sah.sa poklopnom pločom

3.480,00   

 

 

14

Demontaža spomenika

 

3.960,00   

 

 

15

Naknadno spuštanje krsta ispod poklopne ploče

2.530,00   

 

 

16

Polaganje posmrtnih ostataka u kosturnicu

23.760,00   

 

 

17

Sklanjanje venaca i cveća nakon sahrane

2.370,00   

 

 

18

Korišćenje  prostora kapele za ispraćaj za sahranu van groblja

5.230,00   

 

 

19

Ekshumacija posmrtnih ostataka do 5 godina

55.750,00   

 

 

20

Ekshumacija posmrtnih ostataka od 5-15 god.

48.790,00   

 

 

21

Ekshumacija posmrtnih ostataka preko 15 god.

41.820,00   

 

 

22

Interna ekshumacija posmrtnih ostataka do 5 godina

45.300,00   

 

 

23

Interna ekshumacija posmrtnih ostataka od 5-15 godina

40.080,00   

 

 

24

Interna ekshumacija posmrtnih ostataka preko 15 godina

34.840,00   

 

 

25

Tehnička ekshumacija

 

28.510,00   

 

 

III

ZAKUP PARCELE ZA GROBNO MESTO

   

1

Zakup parcele jednog grobnog mesta

46.880,00   

 

 

2

Zakup parcele  duplog grobnog mesta

92.500,00   

 

 

3

Zakup parcele za prodičnu grobnicu

121.680,00   

 

 

IV

   

 

1

Troš.kont.radova na izradi opsega - 1 gr.mesto

4.750,00

 

 

2

Troš.kont.radova na izradi opsega-duplo mesto

7.220,00

 

 

3

Troš.kont.radova na izgradnji solo grobnice

36.120,00

 

 

4

Troš.kont.radova na izgradnji dupleks grobn.

72.240,00

 

 

5

Troš.kont.radova na izgradi porodične grobnice

104.540,00

 

 

6

Troš.kont. Kamenorezačkih radova na jednom grobnom mestu

10.450,00

 

 

7

Troš.kont.kamenorezačkih radova na duplom grobnom mestu

13.300,00

 

 

8

Troš.kon.kamenorezačkih radova na porodičnoj grobnici

18.620,00

 

 

9

Troš.kont.radova na rekonstrukciji 1 grob.mesta

6.640,00

 

 

10

Troš.kont.radova na rekonstrukciji  dupleks grob.mesta

9.120,00

 

 

11

Troš.kont.rekonstrukcije porod.grobnice

12.360,00

 

 

12

Troš.kont. Popravke na jednom grob.mestu

3.990,00

 

 

13

Troš.kont.popravke na duplom grob.mestu

6.270,00

 

 

14

Troš.kont.popravke na porodičnoj grobnici

7.790,00

 

 

V

ODRŽAVANJE  GROBNOG MESTA PO ZAHTEVU KORISNIKA

   

 

1

Održavanje jednog grobnog mesta-jednokratno

1.980,00

 

 

2

Održavanje duplog grobnog mesta-jednokratno

3.080,00

 

 

3

Održavanje jednog grobnog mesta-godišnje

7.440,00

 

 

4

Održavanje duplog grobnog mesta-godišnje

11.570,00

 

 

           

 

VI

OSTALE USLUGE

     

 

1

Mesečni zakup prostorije sa rashladnom komorom za smeštaj pokojnika

21.780,00

 

 

2

Naknada za izdavanje potvrda, uverenja,

 

 

 

 

ugovora, odgovora na molbe, zahteve i druge podneske

430,00  

Cenovnik stupa na snagu po dobijenoj saglasnosti Osnivača, a primenjivaće se od 01.01.2024. godine.

 

 

Danom stupanja na snagu ovog Cenovnika prestaje da važi Cenovnik pogrebnih usluga Javnog preduzeća .

 

  br. 01-30 od 30.09.2022 godine.