Pijace

          Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 11. Zakona o javnim preduzećima («Sl.glasnik RS», br. 15/2016), člana 28. Zakona o komunalnim delatnostima («Sl.glasnik RS», br. 88/2011 i 104/16) člana 41. stav 1. tačka 20. Rešenja o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća („Sl.list grada Beograda“ br. 85/16, 103/16 i 106/16-ispravka)  i člana 22. stav 1. tačka 20. Statuta Javnog preduzeća br. 01-151 od 22.11.2016. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća za pijačne i pogrebne usluge Zemun, na sednici održanoj dana 28.11.2018. godine, doneo je

 

 CENOVNIK PIJAČNIH USLUGA

JAVNOG PREDUZEĆA POSLOVNI CENTAR ZEMUN I ZAKUPA PRIVREMENIH OBJEKATA

 

 ZAKUP TEZGE 

 

„Pijaca « Sava Kovačević»                                                                                                                                                  

1. Tezga -mesečna rezervacija:

    - prvi rejon (1-27; 36-50; 59a-70)                                                               5.520,00                                                                                

    - drugi rejon (28-35; 51-58; 71-74)                                                              3.520,00

    - treći rejon ( 75-110)                                                                                1.932,00

2. Tezga -dnevna naknada:

     - prvi rejon uz rezervaciju                                                                           280,00

     - prvi rejon bez rezervacije                                                                         580,00

     - drugi rejon uz rezervaciju                                                                         240,00

     - drugi rejon bez rezervacije                                                                        540,00

     - treći rejon uz rezervaciju                                                                          180,00

     - treći rejon bez rezervacije                                                                         480,00

 3. Rashladna vitrina -  mesečna rezervacija                                                17.010,00

 4. Rashladna vitrina – dnevna naknada

      - uz rezervaciju   - cela                                                                                 300,00

      - uz rezervaciju – 1/2                                                                                     150,00

     - bez rezervacije                                                                                             800,00

5.   Mobilijer - mesečna rezervacija                                                               14.500,00

6. Tezga na proširenom delu pijace – mesečna rezervacija                             13.500,00

7.  Prodaja voća i povrća iz kamiona uz pijacu (mesečno)                                30.000,00

 

Pijaca « Zemun polje»

1. Tezga -mesečna rezervacija                                                                            2.100,00

2. Tezga -dnevna naknada :

     - uz rezervaciju                                                                                               170,00

     - bez razervacije                                                                                              470,00 

                                                                                                                         

Pijaca «Batajnica»

1.Tezga- mesečna rezervacija                                                                              2.600,00

2. Tezga-dnevna naknada :

    - uz rezervaciju                                                                                                 200,00

    - bez rezervacije                                                                                               540,00

3. Zakup polja-mesečna rezervacija                                                                    1.600,00 

4. Zakup polja – dnevna naknada    

    - uz rezervaciju                                                                                                200,00

    - bez rezervacije                                                                                              540,00

 

Pijaca ''Galenika''

1. Tezga-mesečna rezervacija                                                                              2.100,00

2. Tezga - dnevna naknada:

  - uz rezervaciju                                                                                                   170,00

 - bez rezervacije                                                                                                  470,00

 

Pijaca ''Šajkaška''

1. Malo polje 2h2

   - mesečni zakup                                                                                             1.100,00       

  - dnevna naknada uz rezervaciju                                                                     150,00

  - dnevna naknada bez rezervacije                                                                    400,00

2. Veliko polje 2h4

   - mesečni zakup                                                                                             1.500,00                                                             

    - dnevna naknada uz rezervaciju                                                                   300,00

    - dnevna naknada bez rezervacije                                                                 600,00“.

 

II   ZAKUP PRIVREMENIH OBJEKATA NA PIJACAMA

 

„Ekstra zona ( privremeni objekat br 38,  38A, 39 i 40 (prodaja suhom.proizvoda  prodaja živinskog mesa i prodaja mlečnih proizvoda)  -  3.000,00/m2 – mesečno“.                      

 

III  ZAKUP PRIVREMENIH OBJEKATA-KIOSKA VAN PIJACA

 

„1. lokacija u ulici 22 oktobra                                                                    

2. lokacija u ulici Glavna br. 4  kod Apoteke                                          

3. lokacija ulica Dobanovački put, Altina                                             

4. lokacija u ulici Abebe Bikila                                                              

5. lokacija u ulici J. Brankovića 2 kiosk 2                                       

6. lokacija u ul. Prvomajska „                                                            

 

IV   TEZGE ZA PRODAJU KNJIGA „DANI KNJIGE“  - 40.800,00 dinara, mesečno

 

V    ZAKUP LOKALA NA PIJACI NOVA GALENIKA -  10.000,00 dinara mesečno.

 

VI DODATNA PRODAJNA POVRŠINA UZ TEZGU-POLJE I PRIVREMENI OBJEKAT na svim pijacama - 150din/m2 dnevno“.

 

VII ZAKUP DELA PIJAČNOG PLATOA NA PIJACI ŠAJKAŠKA za poligon za obuku vozača kapaciteta 4 Auto škole –početna cena 18.000,00 dinara po Auto školi.

 

       Cene su izražene u dinarima i u ceni je uračunat PDV.

Cene ostalih pijačnih usluga utvrđenih Cenovnikom br. 01-156 od 30.11.2016. godine i 01-70 od 15.12.2017. godine, ostaju nepromenjene. 

Izmene i dopune Cenovnika pijačnih usluga Javnog preduzeća za pijačne  i pogrebne usluge Zemun i zakupa privremenih objekata stupa na snagu po dobijenoj saglasnosti od osnivača, Skupštine gradske opštine Zemun.

Izmene i dopune Cenovnika pijačnih usluga Javnog preduzeća za pijačne i pogrebne usluge Zemun i zakupa privremenih objekata primenjivaće se od 01.01.2019. godine.

Cene zakupa utvrđene neposrednom pogodbom ili u postupku prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda, odnosno javnog nadmetanja, a koje su više od cena iz Cenovnika Javnog preduzeća menjaju se tek kada se izjednače sa cenama iz Cenovnika.                                                                                                 
 Cene utvrđene ovim cenovnikom su početne cene u postupku izbora zakupca putem javnog nadmetanja i prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda. 
     Danom stupanja na snagu ovog Cenovnika prestaje da važi Cenovnik Javnog preduzeća br. 01-217 od 22.12.2014. godine i 01-182 od 18.12.2015. godine.
       Cenovnik pijačnih usluga Javnog preduzeća za pijačne  i pogrebne usluge Zemun i zakupa privremenih objekata stupa na snagu po dobijenoj saglasnosti od osnivača, Skupštine gradske opštine Zemun.
       Cenovnik pijačnih usluga Javnog preduzeća za pijačne i pogrebne usluge Zemun i zakupa privremenih objekata primenjivaće se od 01.01.2017. godine

Pravilnik o izdavanju pijačnog poslovnog prostora Preuzmi
U cenovniku pijačnih usluga objavljuje se dopuna Preuzmi