Пијаце

          На основу члана 22. став 1. тачка 11. Закона о јавним предузећима («Сл.гласник РС», бр. 15/2016), члана 28. Закона о комуналним делатностима («Сл.гласник РС», бр. 88/2011 и 104/16) члана 41. став 1. тачка 20. Решења о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа („Сл.лист града Београда“ бр. 85/16, 103/16 и 106/16-исправка)  и члана 22. став 1. тачка 20. Статута Јавног предузећа бр. 01-151 од 22.11.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун, на седници одржаној дана 28.11.2018. године, донео је

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПИЈАЧНЕ  И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ ЗЕМУН И ЗАКУПА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

 

              У Ценовнику пијачних услуга Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун и закупа привремених објеката који је Надзорни одбор Јавног предузећа донео 30.11.2016. године, под бројем 01-156 и  01-70 од 15.12.2017. године,  врше се измене и допуне следећих цена услуга:     

А)  ЗАКУП ТЕЗГИ

Пијаца « Сава Ковачевић » са ПДВ-ом

1. Месечна резервација тезге:  
- први реон (1-27; 36-50; 59а-70) 5.520,00
- други реон (28-35; 51-58; 71-74) 3.520,00
- трећи рејон ( 75-110) 1.932,00
   
2. Дневна накнада:  
- први рејон уз резервацију 280,00
- први рејон без резервације 580,00
- други рејон уз резервацију 240,00
- други рејон без резервације 540,00
- трећи рејон уз резервацију 180,00
- трећи рејон без резервације 480,00
   
3. Месечна резервација расхладне витрине 17.010,00
4. Расхладна витрина – дневна накнада  
- уз резервацију   - цела 300,00
- уз резервацију – 1/2 150,00
- без резервације 800,00
   
5. Мобилијер - месечна резервација 14.500,00
6. Тезга на проширеном делу пијаце – месечна резервација 13.500,00
7. Продаја воћа и поврћа из камиона уз пијацу (месечно) 30.000,00
   

 

Пијаца « Земун поље »

1. Месечна резервација тезге 2.100,00
   
2. Дневна накнада:  
- уз резервацију 170,00
- без разервације 470,00
   

 

Пијаца « Батајница »

1. Месечна резервација тезге 2.600,00
   
2. Дневна накнада:  
- уз резервацију 200,00
- без резервације 540,00
   
3. Месечни закуп поља 1.600,00
   
4. Закуп поља - дневна накнада  
- уз резервацију 200,00
- без резервације 540,00
   

 

Пијаца « Галеника »

1. Месечна резервација тезге 2.100,00
   
2. Дневна накнада:  
- уз резервацију 170,00
- без резервације 470,00
   

 

Пијаца « Шајкашка »

1. Мало поље 2х2  
- месечни закуп 1.100,00
- дневна накнада уз резервацију 150,00
- дневна накнада без резервације 400,00
   
2. Велико поље 2х4  
- месечни закуп 1.500,00
- дневна накнада уз резервацију 300,00
- дневна накнада без резервације 600,00
   
3. Закуп дела пијачног платоа по паркинг месту месечно       1.500,00      
   

 

Б)ЗАКУП ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПИЈАЦАМА 
Месечно са ПДВ-ом

 

Додатна површина уз тезгу-поље и привремени објекат на свим пијацама 150дин/м2 дневно

 

 


Пијаца « Сава Ковачевић »

 

а) објекти корисника  
1. привремени објекат до 5м2 8.568,00
2. привремени објекат до 8м2 10.332,00
3. привремени објекат до 10 м2 12.600,00
4. привремени објекат до 12 м2 13.230,00
5. привремени објекат до 15 м2 13.986,00
6. привремени објекат до 18 м2 5.600,00
7. привремени објекат  до 20 м2 19.200,00
8. привремени објекат до 30 м2 21.420,00
   
б) објекти Јавног предузећа  
1. привремени објекат до 5м2 10.800,00
2. привремени објекат до 10 м2 14.400,00

 

Пијаца « Батајница », « Земун поље » и « Шајкашка »

а) објекти корисника  
1. привремени објекат до 5м2 5.796,00
2. привремени објекат до 8м2 6.678,00
3. привремени објекат до 10 м2 7.686,00
4. привремени објекат до 12 м2 8.400,00
5. привремени објекат до 15 м2 10.584,00
6. привремени објекат до 18 м2 12.000,00
7. привремени објекат до 20м2 13.680,00
8. привремени објекат до 30 м2 15.750,00
   
б) објекти Јавног предузећа  
1. привремени објекат до 5м2 7.200,00
2. привремени објекат до 10 м2 10.800,00

 

В) Закуп привремених објеката-киоска ван пијаца

 (У цену се зарачунава комунална такса по решењу Пореске управе)

а) киосци Јавног предузећа  
   
1. локација у улици Сибињанин Јанка 8.694,00
2. локација у улици Главна преко пута Позоришта 38.430,00
3. локација у улици Главна киоск 5а 118.704,00
4. локација у улици Главна код РК киоск бр. 1 118.704,00
5. локација у улици Главна код РК киоск бр. 2 57.822,00
6. локација у улици Главна код РК киоск бр. 5 57.822,00
7. локација у улици Авијатичарски трг 18.000,00
8. локација Земун поље Душана Мађерчића 12.474,00
9. локација  у ул. Вртларска 18.000,00
10. локација за постављање привременог објекта уз пословни простор 540,00
11. локација за постављање тезги за продају књига испред Дома спортова „Пинки“-манифестација „Дани књиге“ 40.800,00

 

Цене су изражене у динарима и у цени је урачунат ПДВ.

Цене осталих пијачних услуга утврђених Ценовником бр. 01-156 од 30.11.2016. године и 01-70 од 15.12.2017. године, остају непромењене. 

Измене и допуне Ценовника пијачних услуга Јавног предузећа за пијачне  и погребне услуге Земун и закупа привремених објеката ступа на снагу по добијеној сагласности од оснивача, Скупштине градске општине Земун.

Измене и допуне Ценовника пијачних услуга Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун и закупа привремених објеката примењиваће се од 01.01.2019. године.

Цене закупа утврђене непосредном погодбом или у поступку прикупљања затворених писмених понуда, односно јавног надметања, а које су више од цена из Ценовника Јавног предузећа мењају се тек када се изједначе са ценама из Ценовника.                                                                                                 
 Цене утврђене овим ценовником су почетне цене у поступку избора закупца путем јавног надметања и прикупљања затворених писаних понуда. 
     Даном ступања на снагу овог Ценовника престаје да важи Ценовник Јавног предузећа бр. 01-217 од 22.12.2014. године и 01-182 од 18.12.2015. године.
       Ценовник пијачних услуга Јавног предузећа за пијачне  и погребне услуге Земун и закупа привремених објеката ступа на снагу по добијеној сагласности од оснивача, Скупштине градске општине Земун.
       Ценовник пијачних услуга Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун и закупа привремених објеката примењиваће се од 01.01.2017. године

Правилник о издавању пијачног пословног простора Преузми
У ценовнику пијачних услуга објављује се допуна Преузми