Пијаце

          На основу члана 22. став 1. тачка 11. Закона о јавним предузећима («Сл.гласник РС», бр. 15/2016), члана 28. Закона о комуналним делатностима («Сл.гласник РС», бр. 88/2011 и 104/16) члана 41. став 1. тачка 20. Решења о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа („Сл.лист града Београда“ бр. 85/16, 103/16 и 106/16-исправка)  и члана 22. став 1. тачка 20. Статута Јавног предузећа бр. 01-151 од 22.11.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун, на седници одржаној дана 28.11.2018. године, донео је

 

 ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЗЕМУН И ЗАКУПА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

 

 ЗАКУП ТЕЗГЕ 

 

„Пијаца « Сава Ковачевић»                                                                                                                                                  

1. Тезга -месечна резервација:

    - први рејон (1-27; 36-50; 59а-70)                                                               5.520,00                                                                                

    - други рејон (28-35; 51-58; 71-74)                                                              3.520,00

    - трећи рејон ( 75-110)                                                                                1.932,00

2. Тезга -дневна накнада:

     - први рејон уз резервацију                                                                           280,00

     - први рејон без резервације                                                                         580,00

     - други рејон уз резервацију                                                                         240,00

     - други рејон без резервације                                                                        540,00

     - трећи рејон уз резервацију                                                                          180,00

     - трећи рејон без резервације                                                                         480,00

 3. Расхладна витрина -  месечна резервација                                                17.010,00

 4. Расхладна витрина – дневна накнада

      - уз резервацију   - цела                                                                                 300,00

      - уз резервацију – 1/2                                                                                     150,00

     - без резервације                                                                                             800,00

5.   Мобилијер - месечна резервација                                                               14.500,00

6. Тезга на проширеном делу пијаце – месечна резервација                             13.500,00

7.  Продаја воћа и поврћа из камиона уз пијацу (месечно)                                30.000,00

 

Пијаца « Земун поље»

1. Тезга -месечна резервација                                                                            2.100,00

2. Тезга -дневна накнада :

     - уз резервацију                                                                                               170,00

     - без разервације                                                                                              470,00 

                                                                                                                         

Пијаца «Батајница»

1.Тезга- месечна резервација                                                                              2.600,00

2. Тезга-дневна накнада :

    - уз резервацију                                                                                                 200,00

    - без резервације                                                                                               540,00

3. Закуп поља-месечна резервација                                                                    1.600,00 

4. Закуп поља – дневна накнада    

    - уз резервацију                                                                                                200,00

    - без резервације                                                                                              540,00

 

Пијаца ''Галеника''

1. Тезга-месечна резервација                                                                              2.100,00

2. Тезга - дневна накнада:

  - уз резервацију                                                                                                   170,00

 - без резервације                                                                                                  470,00

 

Пијаца ''Шајкашка''

1. Мало поље 2х2

   - месечни закуп                                                                                             1.100,00       

  - дневна накнада уз резервацију                                                                     150,00

  - дневна накнада без резервације                                                                    400,00

2. Велико поље 2х4

   - месечни закуп                                                                                             1.500,00                                                             

    - дневна накнада уз резервацију                                                                   300,00

    - дневна накнада без резервације                                                                 600,00“.

 

II   ЗАКУП ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПИЈАЦАМА

 

„Екстра зона ( привремени објекат бр 38,  38А, 39 и 40 (продаја сухом.производа  продаја живинског меса и продаја млечних производа)  -  3.000,00/м2 – месечно“.                      

 

III  ЗАКУП ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА-КИОСКА ВАН ПИЈАЦА

 

„1. локација у улици 22 октобра                                                                    

2. локација у улици Главна бр. 4  код Апотеке                                          

3. локација улица Добановачки пут, Алтина                                             

4. локација у улици Абебе Бикила                                                              

5. локација у улици Ј. Бранковића 2 киоск 2                                       

6. локација у ул. Првомајска „                                                            

 

IV   ТЕЗГЕ ЗА ПРОДАЈУ КЊИГА „ДАНИ КЊИГЕ“  - 40.800,00 динара, месечно

 

V    ЗАКУП ЛОКАЛА НА ПИЈАЦИ НОВА ГАЛЕНИКА -  10.000,00 динара месечно.

 

VI ДОДАТНА ПРОДАЈНА ПОВРШИНА УЗ ТЕЗГУ-ПОЉЕ И ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКАТ на свим пијацама - 150дин/м2 дневно“.

 

VII ЗАКУП ДЕЛА ПИЈАЧНОГ ПЛАТОА НА ПИЈАЦИ ШАЈКАШКА за полигон за обуку возача капацитета 4 Ауто школе –почетна цена 18.000,00 динара по Ауто школи.

 

       Цене су изражене у динарима и у цени је урачунат ПДВ.

Цене осталих пијачних услуга утврђених Ценовником бр. 01-156 од 30.11.2016. године и 01-70 од 15.12.2017. године, остају непромењене. 

Измене и допуне Ценовника пијачних услуга Јавног предузећа за пијачне  и погребне услуге Земун и закупа привремених објеката ступа на снагу по добијеној сагласности од оснивача, Скупштине градске општине Земун.

Измене и допуне Ценовника пијачних услуга Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун и закупа привремених објеката примењиваће се од 01.01.2019. године.

Цене закупа утврђене непосредном погодбом или у поступку прикупљања затворених писмених понуда, односно јавног надметања, а које су више од цена из Ценовника Јавног предузећа мењају се тек када се изједначе са ценама из Ценовника.                                                                                                 
 Цене утврђене овим ценовником су почетне цене у поступку избора закупца путем јавног надметања и прикупљања затворених писаних понуда. 
     Даном ступања на снагу овог Ценовника престаје да важи Ценовник Јавног предузећа бр. 01-217 од 22.12.2014. године и 01-182 од 18.12.2015. године.
       Ценовник пијачних услуга Јавног предузећа за пијачне  и погребне услуге Земун и закупа привремених објеката ступа на снагу по добијеној сагласности од оснивача, Скупштине градске општине Земун.
       Ценовник пијачних услуга Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун и закупа привремених објеката примењиваће се од 01.01.2017. године

Правилник о издавању пијачног пословног простора Преузми
У ценовнику пијачних услуга објављује се допуна Преузми